Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarde 1.

Toepasselijkheid

 1. A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Traiteur Dohmen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene leveringsvoorwaarden deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) van toepassing.
 2. B) Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden hebt aanvaard.
 3. C) Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk / per e-mail worden afgeweken, in welk geval de overige leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. D) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Traiteur Dohmen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Traiteur Dohmen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Leveringsvoorwaarde 2.

Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. A) Alle aanbiedingen van Traiteur Dohmen zijn vrijblijvend en Traiteur Dohmen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. B) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door traiteurdohmen.nl traiteurdohmen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt traiteurdohmen.nl dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarde 3.

Betalingen en prijzen

 1. A) Betaling vindt, op grond van de overeenkomst, contant / op factuur plaats / automatische incasso.
 2. B) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW tenzij anders vermeld of schriftelijk / per e-mail overeengekomen.
 3. C) personeel op locatie is altijd op na calculatie van de gewerkte uren op locatie.

Leveringsvoorwaarde 4.

Levering

 1. A) Bestellingen worden op de dag van aflevering (aan te geven bij uw bestelling) bij u bezorgt of door u opgehaald.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Traiteur Dohmen zal nadere informatie omtrent veranderde levertijden met de klant overleggen.

Leveringsvoorwaarde 5.

Reclames en aansprakelijkheid

Wordt een bestelling aan de deur geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht. Wanneer u zich heeft bedacht over een via onze site gedane bestelling en u wenst deze kosteloos te annuleren bel of e-mail ons dan uiterlijk binnen 30 minuten na het doen van uw bestelling.

Wanneer binnen een redelijke periode blijkt, dat de koper een verkeerd product heeft ontvangen, dient dit binnen bekwame tijd na ontdekking te worden gemeld bij Traiteurdohmen.nl, de koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk / per e-mail te melden bij traiteurdohmen.nl

Leveringsvoorwaarde 6.

Bestellingen/communicatie

 1. A) Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en traiteurdohmen.nl, dan wel tussen traiteurdohmen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en traiteurdohmen.nl, is traiteurdohmen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van traiteurdohmen.nl

Leveringsvoorwaarde 7.

Overmacht

 1. A) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft traiteurdohmen.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk / per e-mail mee te delen en zulks zonder dat traiteurdohmen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. B) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan traiteurdohmen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Leveringsvoorwaarde 8.

Diversen

 1. A) Indien u aan traiteurdohmen.nl schriftelijk / per e-mail opgave doet van een adres, is traiteurdohmen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan traiteurdohmen.nl schriftelijk / per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

B Wanneer door traiteurdohmen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat traiteurdohmen.nl deze leveringsvoorwaarden soepel toepast.

 1. C) Indien één of meer van de bepalingen van deze leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met traiteurdohmen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door traiteurdohmen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

    2. 

Leveringsvoorwaarde 9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Maastricht en als de bevoegde gerechtelijke instantie zich niet bevindt in Maastricht dan aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland